เปิดใช้ทางลอดพัทยากลาง ออกแบบสวยสุดๆ-ยาว 1,900 เมตร
the big reads
21.05.2019

เปิดใช้ทางลอดพัทยากลาง ออกแบบสวยสุดๆ-ยาว 1,900 เมตร

read more

นายอาคม กล่าวว่า พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเมืองพัทยาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในตัวเมืองพัทยาโดยเฉพาะแยกพัทยากลาง เนื่องจากแยกดังกล่าวเป็นแยกหลักที่นำเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองพัทยา ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจรและการขนส่ง เมืองพัทยาจึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรมทางหลวงชนบทมาดำเนินการก่อสร้างทางลดระดับบริเวณแยกพัทยากลาง

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางลอดพัทยากลางมีความยาวรวมทั้งสิ้น 1,900 เมตร และมีความยาวของช่วงหลังคาปิดทางลดระดับเท่ากับ 420 เมตร ภายในทางลดระดับมีช่องจราจรทั้งไปและกลับรวม 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ส่วนภายนอกทางลดระดับมีช่องจราจรไป-กลับรวม 6 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร

ด้านบนตกแต่งภูมิทัศน์บนเกาะกลางพร้อมประติมากรรมโลมาที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองพัทยา โดยโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 837.441 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มความปลอดภัย บริเวณทางแยกถนนพัทยากลาง เพิ่มศักยภาพของเมืองพัทยา ตลอดจนส่งผลให้เกิดความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสามารถเดินทางได้สะดวกปลอดภัย เกิดความประทับใจซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจของชาติมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

Social media remove online hate speech -EU

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางลอดดังกล่าวเป็นทางลอดที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากดีไซน์รูปแบบการก่อสร้างไว้สวยงามประกอบด้วย

1.ประติมากรรมโลมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเมืองท่องเที่ยวทางทะเลโดยจะสอดแทรกศิลปะไทยลงไปที่ตัวโลมาเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา

2.ป้ายทางลอด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่เดินทางสู่เมืองพัทยา สามารถรู้ได้ว่าเป็นเมืองพัทยา และเล่าด้วยประติมากรรมของรูปป้ายว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล

Climate change harming health worldwide

3.ผนังทางลอดใช้เป็นพื้นที่เล่าถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีประติมากรรม สัตว์น้ำอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองแห่งชายทะเล โดยให้สีฟ้าและสีน้ำตาลเพื่อต้องการสื่อให้รู้สึกใกล้ชิดกับน้ำทะเลและสีหินทรายตามธรรมชาติ เพื่อดึงความรู้สึกให้สัมผัสได้ขณะขับขี่ยานพาหนะผ่านทางลอด

Cr.khaosod.co.th

3604996
read more